Chỉnh sửa nội dung đăng ký FC2ID

Thể loại
08 /28 2012
Sau khi dăng ký,nếu địa chỉ Email của bạn không dùng được hay bạn muốn đổi mật khẩu,vv... bạn có thể sửa thông tin đăng ký FC2ID cuẩ bạn.

Trình tự
Đăng nhập vào FC2ID(Xem chi tiết tại trang
này)

Nhấn vào"Chỉnh sửa FC2ID"hiển thị tại bên trái trang.

Nhấn vào"Đổi"tại mục bạn muốn sửa .

Giải thích về các mục sửa đổi.
_Sửa đổi địa chỉ Email
Địa chỉ Email để đăng nhập,nhận Email từ FC2Infomation,phát hành lại mật khẩu có thể sửa đổi.
Xem chi tiết tại đây.

 _Sửa đổi mật khẩu
Bạn nên đặt mật khẩu mà không để cho người ngoài có thể đoán dễ
Xem chi tiết tại đây.

 _Đăng ký câu hỏi bí mật
Trong trường hợp địa chỉ Email của bạn không sử dụng được nên không phát hành lại được mật khẩu,bạn có thể phát hành lại mật khẩu được nếu bại cài đặt câu hỏi bí mật.
Xem chi tiết tại đây.

 _Sửa đổi hồ sơ
Bạn có thể đổi nick name,giới tính,nghề nghiệp,nơi sống.
Nick name có thể đổi đến 5 lần.
Xem chi tiết tại đây.

 _Cài đặt hồ sơ chi tiết
Khi sử dụng dịch vụ tốn phí,bạn cần cài đặt hồ sơ chi tiết.
Địa chỉ,họ tên,số điện thoại,thông tin thẻ tín dụng,tài khoản ngân hàng.Về sửa đổi thông tin,xem chi tiết tại
đây.Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

amazon fire tv stick

thank you very useful information http://howtoget.wiki

fc2id manual

Welcome to FC2!