Thêm dịch vụ

Thể loại
08 /28 2012
Sau khi đăng ký xong FC2ID,bạn có thể sử dụng nhiều dịch vụ.


Đăng nhập vào FC2ID
Truy cập  vào trang chủ FC2(http://fc2.com/),nhấn vào"Đăng nhập"
Nhập"Địa chỉ đăng ký""Mật khẩu"rồi nhấn vào"Đăng nhập" 


      Nếu bạn đã đăng nhập thì không cần làm thao tác này. 


 _Đăng ký dịch vụ muốn sử dụng

Sau khi đăng nhập,nhấn vào"Thêm dịch vụ".


_ Dịch vụ có thể thêm vào sẽ được hiển thị.

Nhấn"Thêm dịch vụ này vào"tại dịch vụ muốn thêm vào. 

 
_Sau đó làm theo chỉ lệnh.


   Trên màn hình hiện lên"Đã đăng ký" không thêm được dịch vụ. 

   Có thể FC2ID mà bạn đang đăng nhập đẵ đăng ký dịch vụ đó? 
   Mỗi FC2ID chỉ đăng ký được một dịch vụ giống nhau. 
   Xin các nhận lại nội dung đăng ký tại"Trang chủ FC2ID"

Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2id manual

Welcome to FC2!