Về thoái hội

Thể loại
08 /27 2012
Hỏi: Tôi không biết cách xóa dịch vụ đã đăng ký.

Đáp: Đăng nhập vào 
trang chủ FC2(http://fc2.com/) nhấn vào"dấu chéo tại Xóa đăng ký"của dịch vụ bạn
muốn xóaHỏi: Tôi không biết cách thoái hội.

Đáp: Sau khi đăng nhập vào FC2ID,vào "Chỉnh sửa FC2ID"--"Thoái hội"rồi làm thủ tục thoái hội.
*Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ nào sẽ không thoái hội được.

Xem chi tiết hơn tại hướng dẫn sử dụng này.Hỏi: Tôi đã nhấn xóa đăng ký dịch vụ nhưng không xóa được. 

Đáp: Khi bạn sử dụng dịch vụ tốn phí,trường hợp này có thể xảy ra.Xin xem chi tiết tại Hỏi&Đáp của
mỗi dịch vụ.


Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2id manual

Welcome to FC2!