Thoái hội FC2ID

Thể loại
08 /28 2012
Phương pháp thoái hội FC2ID

Thoái hội từ máy vi tính

Đăng nhập vào trang FC2ID
http://fc2.com/ tài khoản mà bạn đã đăng ký(địa chỉ Email,mật khẩu)

Xóa dịnh vụ bạn đang đăng ký(sử dụng).

*Bạn phải xóa hết những dịch vụ thuộc FC2 mới thoái hội được.


thoai.png 


Sau khi xóa hết tất cả các dịch vụ đăng đăng ký

1.Nhấn vào"Chỉnh sửa FC2ID"hiển thị tại bên trái trang.
2.Nhấn vào"Thoái hội"
3.Đánh dấu vào ô"Tôi muốn thoái hội"
4. Nhấn"Thoái hội"
 

thoai3.png 

Thủ tục thoái hội được hoàn thành.

Khi đã thoái hội thì tất cả các thông tin của bạn sẽ bi xóa hoàn toàn và không  phục hồi lại
được.Xin lưu ý!


Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2id manual

Welcome to FC2!