Sửa đổi Nick name, hồ sơ

Thể loại
08 /28 2012
Bạn có thể đổi nick name,giới tính,nghề nghiệp,nơi sống.
Nick name có thể đổi đến 5 lần.

1.Nhấn vào"Chỉnh sửa FC2ID"hiển thị tại bên trái trang.

2.Nhấn vào"Sửa hồ sơ"

3.Nhập vào mục bạn muốn sửa đổi.

4.Nhấn"Đổi" 


nick_name.png


Sửa đổi hồ sơ được hoàn thành


Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2id manual

Welcome to FC2!