Sửa đổi mật khẩu

Thể loại
08 /28 2012
Bạn nên đặt mật khẩu mà không để cho người ngoài có thể đoán dễ.

1.Nhấn vào"Chỉnh sửa FC2ID"hiển thị tại bên trái trang.

2.Nhấn vào"Đổi mật khẩu"


3.Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới vào.

4.Nhấn"Gửi"

2.png 

Thủ tục sửa đổi được hoàn thành!

       Đăng ký câu hỏi bí mật để cho khi quên mất mật khẩu

   Khi lỡ quên mất mật khẩu,bạn cần có địa chỉ Email đăng nhập để phát
   hành lại.

   Nhưng do một thời gian không sử dụng,địa chỉ Email của bạn không
   còn sử dụng được hoặc có trường hợp bạn quên mất địa chỉ Email.

   Trong những trường hợp này,nếu bạn có đăng ký trước câu hỏi bí mật
   bạn có thể phát hành lại mật khẩu.

   Chúng tôi tiến cử đăng ký câu hỏi bí mật! 

                                 Cách đăng kýLời bình luận

Lời bình luận ẩn

ph

qwq

fc2id manual

Welcome to FC2!