Sửa đổi địa chỉ Email

Thể loại
08 /28 2012
Địa chỉ Email để đăng nhập,nhận Email từ FC2Infomation,phát hành lại mật khẩu có thể sửa đổi.

1.Nhấn vào"Chỉnh sửa FC2ID"hiển thị tại bên trái trang.

2.Nhấn vào"Đổi địa chỉ Email"

3.Nhập mật khẩu và địa chỉ Email mới vào 

4.Nhấn"Gửi"   

     
Email 1
Email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ Email mới của bạn.

Nhấn vào URL hiển thị trong Email được gửi đến để hoàn thành thủ tục.


Hỏi: Hiện lên"Đã được đăng ký"không đổi được địa chỉ Email. 
 Đáp: Bạn đã đăng ký FC2ID bằng địa chỉ Email mới,xin dùng địa chỉ  Email khác.Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2id manual

Welcome to FC2!