Xem lịch sử giao dịch

Thể loại
03 /25 2014
Đăng nhập vào FC2ID → nhấn vào [Thanh toán/FC2 Điểm]

10.png

Lịch sử giao dịch sẽ được hiển thị tại phía dưới trang.

Chọn tháng muốn kiểm tra tại ô kéo xuống.

Hoặc nhấn vào [Tháng trước]


fc2id manual

Welcome to FC2!