Thoái hội FC2ID

Thể loại
08 /28 2012
Phương pháp thoái hội FC2ID

Thoái hội từ máy vi tính

Đăng nhập vào trang FC2ID
http://fc2.com/ tài khoản mà bạn đã đăng ký(địa chỉ Email,mật khẩu)

Xóa dịnh vụ bạn đang đăng ký(sử dụng).

*Bạn phải xóa hết những dịch vụ thuộc FC2 mới thoái hội được.


thoai.png 


Sau khi xóa hết tất cả các dịch vụ đăng đăng ký

1.Nhấn vào"Chỉnh sửa FC2ID"hiển thị tại bên trái trang.
2.Nhấn vào"Thoái hội"
3.Đánh dấu vào ô"Tôi muốn thoái hội"
4. Nhấn"Thoái hội"
 

thoai3.png 

Thủ tục thoái hội được hoàn thành.

Khi đã thoái hội thì tất cả các thông tin của bạn sẽ bi xóa hoàn toàn và không  phục hồi lại
được.Xin lưu ý!


Sửa đổi Nick name, hồ sơ

Thể loại
08 /28 2012
Bạn có thể đổi nick name,giới tính,nghề nghiệp,nơi sống.
Nick name có thể đổi đến 5 lần.

1.Nhấn vào"Chỉnh sửa FC2ID"hiển thị tại bên trái trang.

2.Nhấn vào"Sửa hồ sơ"

3.Nhập vào mục bạn muốn sửa đổi.

4.Nhấn"Đổi" 


nick_name.png


Sửa đổi hồ sơ được hoàn thành


Đăng ký câu hỏi bí mật

Thể loại
08 /28 2012
Khi địa chỉ Email không sử dụng được nên không phát hành lại được mật khẩu,nếu bạn có đăng ký trước
câu hỏi bí mật bạn có thể phát hành lại mật khẩu.  

1.Nhấn vào"Chỉnh sửa FC2ID"hiển thị tại bên trái trang.

2.Nhấn vào"Đăng ký câu hỏi bí mật"


3.Nhập câu hỏi bí mật,giải đáp,ngày thánh năm sinh,số bưu điện vào.

4.Nhấn"Đăng ký"


3-3.png


Hoàn thành thủ tục đăng ký câu hỏi bí mật.


Sửa đổi mật khẩu

Thể loại
08 /28 2012
Bạn nên đặt mật khẩu mà không để cho người ngoài có thể đoán dễ.

1.Nhấn vào"Chỉnh sửa FC2ID"hiển thị tại bên trái trang.

2.Nhấn vào"Đổi mật khẩu"


3.Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới vào.

4.Nhấn"Gửi"

2.png 

Thủ tục sửa đổi được hoàn thành!

       Đăng ký câu hỏi bí mật để cho khi quên mất mật khẩu

   Khi lỡ quên mất mật khẩu,bạn cần có địa chỉ Email đăng nhập để phát
   hành lại.

   Nhưng do một thời gian không sử dụng,địa chỉ Email của bạn không
   còn sử dụng được hoặc có trường hợp bạn quên mất địa chỉ Email.

   Trong những trường hợp này,nếu bạn có đăng ký trước câu hỏi bí mật
   bạn có thể phát hành lại mật khẩu.

   Chúng tôi tiến cử đăng ký câu hỏi bí mật! 

                                 Cách đăng kýSửa đổi địa chỉ Email

Thể loại
08 /28 2012
Địa chỉ Email để đăng nhập,nhận Email từ FC2Infomation,phát hành lại mật khẩu có thể sửa đổi.

1.Nhấn vào"Chỉnh sửa FC2ID"hiển thị tại bên trái trang.

2.Nhấn vào"Đổi địa chỉ Email"

3.Nhập mật khẩu và địa chỉ Email mới vào 

4.Nhấn"Gửi"   

     
Email 1
Email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ Email mới của bạn.

Nhấn vào URL hiển thị trong Email được gửi đến để hoàn thành thủ tục.


Hỏi: Hiện lên"Đã được đăng ký"không đổi được địa chỉ Email. 
 Đáp: Bạn đã đăng ký FC2ID bằng địa chỉ Email mới,xin dùng địa chỉ  Email khác.Chỉnh sửa nội dung đăng ký FC2ID

Thể loại
08 /28 2012
Sau khi dăng ký,nếu địa chỉ Email của bạn không dùng được hay bạn muốn đổi mật khẩu,vv... bạn có thể sửa thông tin đăng ký FC2ID cuẩ bạn.

Trình tự
Đăng nhập vào FC2ID(Xem chi tiết tại trang
này)

Nhấn vào"Chỉnh sửa FC2ID"hiển thị tại bên trái trang.

Nhấn vào"Đổi"tại mục bạn muốn sửa .

Giải thích về các mục sửa đổi.
_Sửa đổi địa chỉ Email
Địa chỉ Email để đăng nhập,nhận Email từ FC2Infomation,phát hành lại mật khẩu có thể sửa đổi.
Xem chi tiết tại đây.

 _Sửa đổi mật khẩu
Bạn nên đặt mật khẩu mà không để cho người ngoài có thể đoán dễ
Xem chi tiết tại đây.

 _Đăng ký câu hỏi bí mật
Trong trường hợp địa chỉ Email của bạn không sử dụng được nên không phát hành lại được mật khẩu,bạn có thể phát hành lại mật khẩu được nếu bại cài đặt câu hỏi bí mật.
Xem chi tiết tại đây.

 _Sửa đổi hồ sơ
Bạn có thể đổi nick name,giới tính,nghề nghiệp,nơi sống.
Nick name có thể đổi đến 5 lần.
Xem chi tiết tại đây.

 _Cài đặt hồ sơ chi tiết
Khi sử dụng dịch vụ tốn phí,bạn cần cài đặt hồ sơ chi tiết.
Địa chỉ,họ tên,số điện thoại,thông tin thẻ tín dụng,tài khoản ngân hàng.Về sửa đổi thông tin,xem chi tiết tại
đây.Thêm dịch vụ

Thể loại
08 /28 2012
Sau khi đăng ký xong FC2ID,bạn có thể sử dụng nhiều dịch vụ.


Đăng nhập vào FC2ID
Truy cập  vào trang chủ FC2(http://fc2.com/),nhấn vào"Đăng nhập"
Nhập"Địa chỉ đăng ký""Mật khẩu"rồi nhấn vào"Đăng nhập" 


      Nếu bạn đã đăng nhập thì không cần làm thao tác này. 


 _Đăng ký dịch vụ muốn sử dụng

Sau khi đăng nhập,nhấn vào"Thêm dịch vụ".


_ Dịch vụ có thể thêm vào sẽ được hiển thị.

Nhấn"Thêm dịch vụ này vào"tại dịch vụ muốn thêm vào. 

 
_Sau đó làm theo chỉ lệnh.


   Trên màn hình hiện lên"Đã đăng ký" không thêm được dịch vụ. 

   Có thể FC2ID mà bạn đang đăng nhập đẵ đăng ký dịch vụ đó? 
   Mỗi FC2ID chỉ đăng ký được một dịch vụ giống nhau. 
   Xin các nhận lại nội dung đăng ký tại"Trang chủ FC2ID"

Đăng ký FC2ID

Thể loại
08 /28 2012
Vào trang đăng ký

Truy  cập và t
rang chủ FC2(http://fc2.com/),nhấn vào"Đăng ký"


Gửi Email đăng ký tạm thời


Xin nhập vào địa chỉ Email bạn có thể nhận được Email gửi đến,nhập chính xác mã xác nhận.

Địa chỉ Email bạn nhập vào sẽ được dùng để đăng nhập,xin ghi nhớ.


Tiếp theo,nhập mã xác nhận.

Trong hình được hiển thị sáu số bằng chữ cái,xin nhập vào khung bằng chữ số theo đúng như hiển thị.

Sau khi nhập xong,nhấn vào"Đồng ý với quy định sử dụng,đăng ký FC2ID"


Đăng ký chính thức

Thực hành thao tác như trên sẽ hoàn thành đăng ký tạm thời.
Email sẽ được gửi đến địa chỉ mà bạn nhập trên đây.
Nhấn vào URL trong Email được gửi đến để làm thủ tục đăng ký chính.

       Email đăng ký tạm thời không được gửi tới  


       Địa chỉ Email có bị nhập sai hay không?  
       Xin kiểm tra Email có được gửi đến trong Mail rác hay không, 
       địa chỉ Email là yahoo,hotmail,gmail hay bị gửi vào Mail rác.  
     
       Tùy vào khoảng thời gian Email có thể bị gửi đến trễ. 
       Xin kiểm tra lại hộp Email cách khoảng một thời gian. Nhập vào những mục cần thiết

Nhấn vào URL trong Email gửi đến sẽ chuyển đến trang đăng ký chính thức.

_Nick name

_Mật khẩu
_Mật khẩu(xác nhận)
_Giới tính
_Câu hỏi bí mật

Xin nhập vào những mục trên.Sau đó nhấn vào"Đăng ký",thủ tục đăng ký chính thức sẽ được hoàn thành.

Hoàn thành đăng ký
Đăng ký chính thức được hoàn thành.
Bạn có thể truy cập vào trang quản lý từ trang hoàn thành đăng ký.

Những thông tin sau đây sẽ được gửi đến địa chỉ Email cùa bạn. Xin ghi nhớ thông quan trọng này.

_Địa chỉ Email đăng ký

_Mật khẩu
_Đăng nhập URL

    Thông tin đăng ký là thông tin quan trọng của người sử dụng.

      Để phòng chống khi máy vi tính bị hỏng,thông tin của bạn 

      bị xóa mất,xin viết ghi nhớ lại vào giấy vv... 

      Khi không nhớ ra thông tin đăng ký ,tùy vào tình hình có thể 

      chúng tôi không thể phát hành lại thông tin đăng ký cho bạn  
Về thoái hội

Thể loại
08 /27 2012
Hỏi: Tôi không biết cách xóa dịch vụ đã đăng ký.

Đáp: Đăng nhập vào 
trang chủ FC2(http://fc2.com/) nhấn vào"dấu chéo tại Xóa đăng ký"của dịch vụ bạn
muốn xóaHỏi: Tôi không biết cách thoái hội.

Đáp: Sau khi đăng nhập vào FC2ID,vào "Chỉnh sửa FC2ID"--"Thoái hội"rồi làm thủ tục thoái hội.
*Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ nào sẽ không thoái hội được.

Xem chi tiết hơn tại hướng dẫn sử dụng này.Hỏi: Tôi đã nhấn xóa đăng ký dịch vụ nhưng không xóa được. 

Đáp: Khi bạn sử dụng dịch vụ tốn phí,trường hợp này có thể xảy ra.Xin xem chi tiết tại Hỏi&Đáp của
mỗi dịch vụ.


Về nội dung đăng ký

Thể loại
08 /27 2012
Hỏi: Tôi đã đổi địa chỉ Email nhưng không đăng nhập được,phải làm sao có thể đổi được địa chỉ Email đăng nhập?

Đáp: Trong trường hợp này,xin đăng nhập vào bằng địa chỉ Email cũ,sau đó Đổi địa chỉ Email tại"Chỉnh sửa FC2ID".Từ lần đăng nhập sau bạn có thể đăng nhập bằng địa chỉ Email mới.Hỏi: Thông tin thẻ tín dụng,tài khoản ngân hàng có cần nhập vào hay không?

Đáp: Nếu bạn chỉ sử dụng dịch vụ miễn phí thì không cần nhập thông tin này vào.Hỏi: Tôi không biết cách đổi Nick name.

Đáp: Bạn có thể đổi Nick name tại"Chỉnh sửa FC2ID".


fc2id manual

Welcome to FC2!